2020 Prosuli
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Időpontja:

 1. április 20. – 24.,
 2. április 27. – 30.,
 3. május 11. – 15.,
 4. május 18. – 20.

 

Helyszíne: Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú

Művészeti Iskola

4235 Biri, Mező utca 1-3., Titkárság

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a szülő(k)/gondviselő/gyám személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa(i)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek oltási kiskönyve
 • gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, amennyiben releváns
 • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény, amennyiben releváns,
 • szülői felügyeleti jogról szóló döntés, amennyiben releváns.

 

Az intézményi térítési díj megállapításához benyújtandó dokumentumok:

Felhívjuk a kedves szülők, gondviselők figyelmét, hogy az étkezési kedvezményre jogosító iratot csatolni szükséges az étkezési igénylő nyilatkozat mellé, mellyel tudomásul veszik, hogy kedvezményt a gyermek részére csak a támogatásra jogosító igazolások/határozatok benyújtását követően biztosíthat az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően. A dokumentumok másolatként is benyújthatóak, de három hónapnál nem lehetnek régebbiek. Az adatok valódiságáról büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak.

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülésről szóló határozat,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek – erről szóló igazolás,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek – erről szóló igazolás,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át – erről szóló igazolás,
 • nevelésbe vételről szóló hatósági végzés.

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap

 

 

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37.§-ában meghatározottak szerint, a döntés (felvétel vagy a felvétel elutasítása) ellen a gyermek szülője/gondviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet Szálku István, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére, mint az intézmény fenntartója részére kell címezni és a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójához, Almási Katalinhoz kell eljuttatni. A keresetről a fenntartó 15 napon belül dönt és írásban értesíti az intézményt és a keresetet benyújtót.

 

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2):

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2) „A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”

 

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

 1. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 201. fejezet Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről, 247. § (1) „Az a szülő vagy törvényes képviselő

a)aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

 1. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, … (2) …miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.”

A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (4b) alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

 

Az óvoda felvételi körzete:

A település.

 

Az óvoda nemzetiségi nevelése:

Az óvoda, az egységes intézmény részeként roma/cigány nemzetiségi nevelést folytat. A nemzetiségi nevelés az intézmény Pedagógiai programjának óvodai nevelési programjában leírtak szerint folyik.

 

Az alapító okirat szerint más nemzetiségi nevelést folytató óvodák és elérhetőségeik:

Nem releváns

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Nem releváns

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult óvodák és elérhetőségeik:

A településen nincs.

 

Biri, 2020. február 24.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+