2020 Prosuli
Tájékoztató a tankönyvellátás intézményi rendjéről

A 2018/2019. tanév tankönyvellátásnak részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján.

Az iskolai tankönyvellátás rendje

A szülő az iskola által kiadott Nyilatkozaton jelezheti igényét a normatív kedvezmény igénybevételére. A Nyilatkozatot az iskola minden tanulója az osztályfőnökétől kapja meg, és viszi haza, hogy a szülő nyilatkozhasson. Az aláírt Nyilatkozat visszaküldési határideje 2018. február 06.

Az iskola e felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt.

Akik jelezték kérelmüket a normatív támogatásra, ezt az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2018/2019-es tanévre” című nyomtatvány kitöltésével, leadásával és a szükséges okmányok egyidejű bemutatásával igényelhetik. Az Igénylőlap kérhető az osztályfőnöktől. A kitöltött Igénylőlap leadásának és a jogosultságot igazoló okmányok bemutatásának határideje 2018. február 23. Később életbe lépő jogosultság esetén azok alátámasztó iratainak bemutatási határideje június 05.

A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 10-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.

  1. április 26-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
  2. április 18-ig a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem.

A rendelőlap leadásának határideje 2018. április 19.

A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

A KELLO honlapján elérhető a szülői oldal.

Kedvezményes tankönyvellátás igénylése

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi, többször módosított XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

normatív kedvezményre jogosult

igazolás

tartósan beteg tanuló

emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás másolata

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

szakértői bizottság szakvéleményének másolata

három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él

igazolás a családi pótlék összegéről

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult tanuló

igazolás a családi pótlék összegéről

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló

az erről szóló érvényes határozat másolata

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló

gyámhatósági határozat/igazolás

A normatív támogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap(tanulói tankönyvtámogatáshoz, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló) kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni (az igénylőlapot kérheti az osztályfőnöktől).

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb október 1-ig megtörténik.) A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra s az igazgató ellenjegyzésével igazolja azt.

A normatív támogatáson túl az iskola az iskolai könyvtár állományában lévő tartós tankönyvek kölcsönzésével tudja segíteni a normatív kedvezményre nem jogosult, de nehéz anyagi körülmények között élő tanulókat, a rendelkezésére álló tankönyvek mennyiségének mértékéig. Az erre vonatkozó igényt az Igénylőlap (tanulói tankönyvtámogatáshoz) kitöltésével és benyújtásával lehet bejelenteni.

A kedvezményes tankönyvek biztosítása

Az ingyenes tankönyveket iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. Tanév végén a könyvtárból kölcsönzött könyveket visszakérjük.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek, vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni.

Biri, 2018. január 16.                               

Almási Katalin igazgató

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+